รับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะสินค้าอิเล็คโทนิคเท่านั้น โดยมีกำหนดเวลา  1 เดือน  นับแต่วันที่ซื้อไป

            การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น     สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น  ดิษย์จิรา  เทรนนิ่ง จะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้   โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้

            ความเสียหายที่เกิดจาก การใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ หรือ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติเช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว รวมทั้งสัตว์หรือแมลงต่างๆ เข้าไปด้านในตัวผลิตภัณฑ์ความเสียหายดังกล่าวนี้อยู่นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้   ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ค่าอะไหล่ และบริการในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น

(Root) 2015130_53367.jpg


หมายเลขทะเบียนการค้า   3360500808297