Root Catalog / นวดหินร้อน hot stone / 10.1 Hot stone 60 hrs.2day 4500 B


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
10.1
Hot stone 60 hrs.2day 4500 B

 แบบที่ 1 . นวดหินร้อน  Hot stone massage  60 hrs.เรียน  2 วัน
ใช้หิน 60 ก้อน ราคา 4500 บาท ราคาพร้อมใบประกาศ 
(หลักสูตร 2วันนี้ สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการนวดไทย หรือ นวดน้ำมัน มาแล้วเท่านั้น)
 แจกฟรี CD นวดหิน + เอกสารคู่มือเรียน
 รายวิชาอื่นๆ
http://monika9.gagto.com/?cid=191784

 
ราคา  4,500.00  บาท

 
 แบบที่ 1 .  นวดหินร้อน  Hot stone massage  60 hrs.เรียน  2 วัน

ใช้หิน 60 ก้อน (หลักสูตร 2วันนี้ สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการนวดไทย หรือ นวดน้ำมัน มาแล้วเท่านั้น) 

 

หลักสูตรสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณนวดใดๆ

 

คุณจะได้รับ

-ฟรี CD นวดหิน 

- เอกสารประกอบการเรียนหนังสือภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

- ใบประกาศนียบัตร (ไทย-อังกฤษ) 

 

เนื้อหาการสอน

1.การทํางานของระบบต่างๆ ของร่างกาย

2.สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น

3.หน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

4.ศาสตร์การนวดด้วยหินร้อน และประโยชน์

5.การจัดเตรียมอุปกรณ์

6.อุณหภูมิในการต้มหิน

7.การวางหินบนตัวลูกค้าตามส่วนต่างๆของร่างกาย

8.การเลือกใช้หินนวดส่วนต่างๆของร่างกาย

9.ท่าการนวดด้วยหินร้อน

10.การใช้หินนวดบำบัดอาการส่วนต่างๆ

 

 รายวิชาอื่นๆ http://monika9.gagto.com/?cid=191784

ย้อนกลับ